SAMSONITE – GWARANCJA

Produkty Samsonite przechodzą rygorystyczne testy, mające w celu zapewnienie wysokich standardow użytkowania i aby mogli Państwo korzystać z nich w sposób bezawaryjny. W przypadku wystąpienia problemu związanego z produktem Samsonite („Produkt”) spowodowanego wadami produkcyjnymi dotyczącymi materiału lub wykonania, Samsonite, według własnego uznania, naprawi lub wymieni Produkt zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie. Gwarancja udzielona na mocy niniejszego dokumentu przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy Produktu lub osobie, która otrzymała go w prezencie. Okres gwarancji i oznaczenie towarów, których dotyczy, są podane w karcie gwarancyjnej znajdującej się wewnątrz Produktu i/lub na liście Produktów na naszej Stronie internetowej.

Części oraz połączenia elektryczne i elektroniczne, kable, adaptery i akumulatory są wyłączone z gwarancji. Opisane tutaj gwarancje obejmują tylko wady produkcyjne i nie obejmują żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nieuzasadnionym użytkowaniem, niewłaściwą pielęgnacją, wypadkami, otarciami, narażeniem na ekstremalne temperatury, rozpuszczalniki, kwasy, wodę, normalne zużycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem przez przewoźnika (na przykład przez linie lotnicze); kosmetyczne uszkodzenia, takie jak zadrapania, wgniecenia, plamy, zmiany koloru lub inne niefunkcjonalne zmiany w wyglądzie produktu są również wyłączone. Jeśli produkt został uszkodzony w tranzycie, przed odprawą celną należy zgłosić roszczenie do firmy tranzytowej w miejscu przybycia, jeśli to możliwe.

Konserwacja i naprawy Państwa produktów nieobjętych gwarancją mogą zostać wykonane przez dowolną firmę, natomiast w przypadku napraw objętych gwarancją Samsonite wymaga, by korzystali Państwo wyłącznie z usług autoryzowanego centrum serwisowego Samsonite („Centrum serwisowe”). Niewłaściwie lub niepoprawnie wykonane prace konserwacyjne lub naprawy skutkują unieważnieniem niniejszej gwarancji. Aby odnaleźć Centrum serwisowe w dowolnym miejscu na świecie, należy kliknąć tutaj lub odwiedzić stronęhttps://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Nie należy wysyłać swojego Produktu bezpośrednio do Samsonite, ponieważ spowoduje to jedynie opóźnienie naprawy. Niniejsza gwarancja ma zasięg globalny, zatem mogą Państwo oddać swój Produkt do naprawy w dowolnym Centrum serwisowym na świecie. Ponoszą jednak Państwo wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do danego Centrum serwisowego, w tym, między innymi, koszty opakowania, wysyłki i obowiązujących podatków.

W przypadku serwisu gwarancyjnego w Centrum serwisowym muszą Państwo posiadać odpowiednio wypełnioną kartę gwarancyjną lub oryginalne potwierdzenie zakupu. Centrum serwisowe ustali, czy problem jest czy nie jest objęty gwarancją Samsonite. Jeśli tak, zostaną Państwo poinformowani, czy Produkt zostanie naprawiony czy wymieniony. Koszty każdej takiej naprawy lub wymiany, w tym koszty związane ze zwrotem naprawionego lub wymienionego produktu, ponosi Samsonite. Jeśli Produkt ma zostać wymieniony, a Produkt nie jest już dostępny, Samsonite zastąpi go produktem o podobnej wartości.

Szkody incydentalne i następcze spowodowane naruszeniem warunków umowy są kategorycznie wyłączone z zakresu gwarancji. Opłaty za robociznę i szkody wynikające z prac wykonanych przez kogokolwiek innego niż Centrum serwisowe nie są objęte niniejszą gwarancją. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy niniejszym wyłącza się wszelkie gwarancje domniemane. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacje produkcyjne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Zamki zamontowane w Produkcie mają na celu wyłącznie zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem i nie stanowią zabezpieczenia przed kradzieżą produktu lub jego zawartości, włamaniem lub otwarciem przez linie lotnicze, personel lotniska lub organy rządowe. Należy dokonać oględzin Produktu niezwłocznie po odzyskaniu go od osoby, która się nim zajmowała.

Nasza gwarancja ma na celu przyznanie Państwu określonych praw. Poza prawami opisanymi w niniejszym dokumencie mogą Państwo posiadać również inne prawa, które różnią się w poszczególnych stanach lub krajach, dotyczące wyłączenia lub zastosowania gwarancji domniemanej, szkód incydentalnych i następczych oraz naprawy i wymiany. W rezultacie ograniczenia lub wyłączenia wyraźnie określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.

Na terenie Unii Europejskiej w przypadku braku zgodności towarów z umową przysługują Państwu na mocy prawa nieodpłatnie środki ochrony prawnej ze strony sprzedawcy i gwarancja handlowa nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Nazwa i adres gwaranta: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium.

AMERICAN TOURISTER – GWARANCJA

Produkty American Tourister przechodzą rygorystyczne testy, mające w celu zapewnienie wysokich standardow użytkowania i aby mogli Państwo korzystać z nich w sposób bezawaryjny. W rezultacie w przypadku wystąpienia problemu związanego z produktem American Tourister („Produkt”) spowodowanego wadami produkcyjnymi dotyczącymi materiału lub wykonania, American Tourister, według własnego uznania, naprawi lub wymieni Produkt zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie. Gwarancja udzielona na mocy niniejszego dokumentu przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy Produktu lub osobie, która otrzymała go w prezencie. Okres gwarancji i oznaczenie towarów, których dotyczy, są podane w karcie gwarancyjnej znajdującej się wewnątrz Produktu i/lub na liście Produktów na naszej Stronie internetowej.

Części oraz połączenia elektryczne i elektroniczne, kable, adaptery i akumulatory są wyłączone z gwarancji. Opisane tutaj gwarancje obejmują tylko wady produkcyjne i nie obejmują żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nieuzasadnionym użytkowaniem, niewłaściwą pielęgnacją, wypadkami, otarciami, narażeniem na ekstremalne temperatury, rozpuszczalniki, kwasy, wodę, normalne zużycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem przez przewoźnika (na przykład przez linie lotnicze); kosmetyczne uszkodzenia, takie jak zadrapania, wgniecenia, plamy, zmiany koloru lub inne niefunkcjonalne zmiany w wyglądzie produktu są również wyłączone. Jeśli produkt został uszkodzony w tranzycie, przed odprawą celną należy zgłosić roszczenie do firmy tranzytowej w miejscu przybycia, jeśli to możliwe.

Konserwacja i naprawy Państwa produktów nieobjętych gwarancją mogą zostać wykonane przez dowolną firmę, natomiast w przypadku napraw objętych gwarancją American Tourister wymaga, by korzystali Państwo wyłącznie z usług autoryzowanego centrum serwisowego American Tourister („Centrum serwisowe”). Niewłaściwie lub niepoprawnie wykonane prace konserwacyjne lub naprawy skutkują unieważnieniem niniejszej gwarancji. Aby odnaleźć Centrum serwisowe w dowolnym miejscu na świecie, należy kliknąć tutaj lub odwiedzić stronęhttps://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Nie należy wysyłać swojego Produktu bezpośrednio do American Tourister, ponieważ spowoduje to jedynie opóźnienie naprawy. Niniejsza gwarancja ma zasięg globalny, zatem mogą Państwo oddać swój Produkt do naprawy w dowolnym Centrum serwisowym na świecie. Ponoszą jednak Państwo wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do danego Centrum serwisowego, w tym, między innymi, koszty opakowania, wysyłki i obowiązujących podatków.

W przypadku serwisu gwarancyjnego w Centrum serwisowym muszą Państwo posiadać odpowiednio wypełnioną kartę gwarancyjną lub oryginalne potwierdzenie zakupu. Centrum serwisowe ustali, czy problem jest czy nie jest objęty gwarancją American Tourister. Jeśli tak, zostaną Państwo poinformowani, czy Produkt zostanie naprawiony czy wymieniony. Koszty każdej takiej naprawy lub wymiany, w tym koszty związane ze zwrotem naprawionego lub wymienionego produktu, ponosi American Tourister. Jeśli Produkt ma zostać wymieniony, a Produkt nie jest już dostępny, American Tourister zastąpi go produktem o podobnej wartości.

Szkody incydentalne i następcze spowodowane naruszeniem warunków umowy są kategorycznie wyłączone z zakresu gwarancji. Opłaty za robociznę i szkody wynikające z prac wykonanych przez kogokolwiek innego niż Centrum serwisowe nie są objęte niniejszą gwarancją. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy niniejszym wyłącza się wszelkie gwarancje domniemane. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacje produkcyjne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Zamki zamontowane w Produkcie mają na celu wyłącznie zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem i nie stanowią zabezpieczenia przed kradzieżą produktu lub jego zawartości, włamaniem lub otwarciem przez linie lotnicze, personel lotniska lub organy rządowe. Należy dokonać oględzin Produktu niezwłocznie po odzyskaniu go od osoby, która się nim zajmowała.

Nasza gwarancja ma na celu przyznanie Państwu określonych praw. Poza prawami opisanymi w niniejszym dokumencie mogą Państwo posiadać również inne prawa, które różnią się w poszczególnych stanach lub krajach, dotyczące wyłączenia lub zastosowania gwarancji domniemanej, szkód incydentalnych i następczych oraz naprawy i wymiany. W rezultacie ograniczenia lub wyłączenia wyraźnie określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.

Na terenie Unii Europejskiej w przypadku braku zgodności towarów z umową przysługują Państwu na mocy prawa nieodpłatnie środki ochrony prawnej ze strony sprzedawcy i gwarancja handlowa nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Nazwa i adres gwaranta: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium.

LIPAULT – GWARANCJA

Produkty Lipault przechodzą rygorystyczne testy, mające w celu zapewnienie wysokich standardow użytkowania i aby mogli Państwo korzystać z nich w sposób bezawaryjny. W przypadku wystąpienia problemu związanego z produktem Lipault („Produkt”) spowodowanego wadami produkcyjnymi dotyczącymi materiału lub wykonania, Lipault, według własnego uznania, naprawi lub wymieni Produkt zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie. Gwarancja udzielona na mocy niniejszego dokumentu przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy Produktu lub osobie, która otrzymała go w prezencie. Okres gwarancji i oznaczenie towarów, których dotyczy, są podane w karcie gwarancyjnej znajdującej się wewnątrz Produktu i/lub na liście Produktów na naszej Stronie internetowej.

Części oraz połączenia elektryczne i elektroniczne, kable, adaptery i akumulatory są wyłączone z gwarancji. Opisane tutaj gwarancje obejmują tylko wady produkcyjne i nie obejmują żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nieuzasadnionym użytkowaniem, niewłaściwą pielęgnacją, wypadkami, otarciami, narażeniem na ekstremalne temperatury, rozpuszczalniki, kwasy, wodę, normalne zużycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem przez przewoźnika (na przykład przez linie lotnicze); kosmetyczne uszkodzenia, takie jak zadrapania, wgniecenia, plamy, zmiany koloru lub inne niefunkcjonalne zmiany w wyglądzie produktu są również wyłączone. Jeśli produkt został uszkodzony w tranzycie, przed odprawą celną należy zgłosić roszczenie do firmy tranzytowej w miejscu przybycia, jeśli to możliwe.

Konserwacja i naprawy Państwa produktów nieobjętych gwarancją mogą zostać wykonane przez dowolną firmę, natomiast w przypadku napraw objętych gwarancją Lipault wymaga, by korzystali Państwo wyłącznie z usług autoryzowanego centrum serwisowego Lipault („Centrum serwisowe”). Niewłaściwie lub niepoprawnie wykonane prace konserwacyjne lub naprawy skutkują unieważnieniem niniejszej gwarancji. Aby odnaleźć Centrum serwisowe w dowolnym miejscu na świecie, należy kliknąć tutaj lub odwiedzić stronęhttps://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Nie należy wysyłać swojego Produktu bezpośrednio do Lipault, ponieważ spowoduje to jedynie opóźnienie naprawy. Niniejsza gwarancja ma zasięg globalny, zatem mogą Państwo oddać swój Produkt do naprawy w dowolnym Centrum serwisowym na świecie. Ponoszą jednak Państwo wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do danego Centrum serwisowego, w tym, między innymi, koszty opakowania, wysyłki i obowiązujących podatków.

W przypadku serwisu gwarancyjnego w Centrum serwisowym muszą Państwo posiadać odpowiednio wypełnioną kartę gwarancyjną lub oryginalne potwierdzenie zakupu. Centrum serwisowe ustali, czy problem jest czy nie jest objęty gwarancją Lipault. Jeśli tak, zostaną Państwo poinformowani, czy Produkt zostanie naprawiony czy wymieniony. Koszty każdej takiej naprawy lub wymiany, w tym koszty związane ze zwrotem naprawionego lub wymienionego produktu, ponosi Lipault. Jeśli Produkt ma zostać wymieniony, a Produkt nie jest już dostępny, Lipault zastąpi go produktem o podobnej wartości.

Szkody incydentalne i następcze spowodowane naruszeniem warunków umowy są kategorycznie wyłączone z zakresu gwarancji. Opłaty za robociznę i szkody wynikające z prac wykonanych przez kogokolwiek innego niż Centrum serwisowe nie są objęte niniejszą gwarancją. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy niniejszym wyłącza się wszelkie gwarancje domniemane. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacje produkcyjne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Zamki zamontowane w Produkcie mają na celu wyłącznie zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem i nie stanowią zabezpieczenia przed kradzieżą produktu lub jego zawartości, włamaniem lub otwarciem przez linie lotnicze, personel lotniska lub organy rządowe. Należy dokonać oględzin Produktu niezwłocznie po odzyskaniu go od osoby, która się nim zajmowała.

Nasza gwarancja ma na celu przyznanie Państwu określonych praw. Poza prawami opisanymi w niniejszym dokumencie mogą Państwo posiadać również inne prawa, które różnią się w poszczególnych stanach lub krajach, dotyczące wyłączenia lub zastosowania gwarancji domniemanej, szkód incydentalnych i następczych oraz naprawy i wymiany. W rezultacie ograniczenia lub wyłączenia wyraźnie określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.

Na terenie Unii Europejskiej w przypadku braku zgodności towarów z umową przysługują Państwu na mocy prawa nieodpłatnie środki ochrony prawnej ze strony sprzedawcy i gwarancja handlowa nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Nazwa i adres gwaranta: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA DLA MARKI GREGORY

Na przestrzeni minionych 40 lat plecaki Gregory zdobyły niezrównaną renomę jakości i niezawodności. Wiemy, że jakość doświadczeń użytkowników zależy od niezawodności ich wyposażenia. Właśnie dlatego nie tworzymy plecaków, które przetrwają sezon lub dwa - tworzymy takie plecaki, aby zapewnić ich wysoką niezawodność i komfort użytkowania przez całe życie.

Tworzymy sprzęt Gregory z myślą o trwałości na całe życie i równie długo za niego ręczymy. Gwarantujemy oryginalnemu nabywcy brak wad materiałowych lub usterek wykonania tego produktu przez cały czas jego posiadania.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem lub nieprawidłową pielęgnacją. (Przykro nam, ale nie oferujemy bezpłatnej naprawy, jeżeli plecak zostanie użyty jako paśnik dla niedźwiedzi lub będzie czyszczony benzyną ciężką.)

W kwestiach oficjalnych: wszystkie nasze Produkty Gregory są poddawane rygorystycznym testom, aby zapewnić zgodność sprzętu, któremu ufają użytkownicy, z naszymi najwyższymi standardami. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu z produktem Gregory ("Produkt"), spowodowanego produkcyjnymi wadami materiałowymi lub wadami wykonania, Gregory naturalnie dokona naprawy lub wymiany zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie. Jeżeli Produkt Gregory został zakupiony z drugiej ręki, gwarancja niestety nie ma zastosowania - dotyczy tylko pierwszego nabywcy lub osoby, która otrzymała Produkt w prezencie.

Informujemy, że nie akceptujemy nieodpowiedniego użytkowania, w związku z czym gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne. Gwarancja niestety nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem: na przykład zapakowaniem nietypowych rzeczy, zaniedbaniem, wypadkiem, ścieraniem, ekspozycją na skrajne warunki termiczne, rozpuszczalniki, kwasy, wodę, zwykłym zużyciem, uszkodzeniami transportowymi, używaniem sprzętu jako toboganu... Warto także pamiętać, że gwarancja określona w niniejszym dokumencie jest ograniczona do wartości Produktu. Jeżeli zatem plecak Gregory spadnie z dachu, zapakowany w nim laptop nie będzie objęty naszą gwarancją. Wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność z tytułu szkód wynikowych i incydentalnych.

Dobre wieści: gwarancja działa na całym świecie, a użytkownik ma prawo do uzyskania naprawy swojego Produktu w dowolnym autoryzowanym Centrum Serwisowym Gregory na świecie. Aby zlokalizować Centrum Serwisowe, wystarczy kliknąć tutaj lub odwiedzić stronę https://eu.gregorypacks.com/pl-pl/repair-center-landing-page.html. Należy jednak pamiętać o zachowaniu oryginału dowodu zakupu, aby ubiegać się o świadczenia z tytułu naszej gwarancji. Należy także wystrzegać się potencjalnie nieuczciwych, podejrzanych punktów napraw, ponieważ nieodpowiednie lub nieprawidłowe wykonanie konserwacji lub naprawy skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Centrum Serwisowe ustali, czy dany przypadek jest objęty gwarancją Gregory. Jeżeli tak, z przyjemnością wykonamy naprawę lub wymianę Produktu. Gregory pokryje koszty każdej takiej naprawy lub wymiany, łącznie z kosztami potrzebnymi przy zwracaniu Produktu Gregory do użytkownika, jego prawomocnego właściciela. W przypadku wymiany Produktu, który nie jest już dostępny, znajdziemy odpowiedni i porównywalny produkt Gregory.

Wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność z tytułu szkód wynikowych i incydentalnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny i szkód wynikających z prac wykonanych przez kogokolwiek innego niż Centrum Serwisowe. Wszelkie gwarancje domniemane zostają niniejszym wykluczone w zakresie dozwolonym przez właściwe prawo. Gwarancja określona w niniejszym dokumencie jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacja producenta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli Produkt był używany przez inną osobę, należy sprawdzić go bezpośrednio po otrzymaniu go z powrotem. W przypadku uszkodzenia w transporcie należy zgłosić reklamację do firmy transportowej (ubezpieczonej od uszkodzenia produktu) w miejscu dostarczenia, w miarę możliwości, przed odprawą celną. Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone uprawnienia na mocy prawa. Oprócz praw opisanych w niniejszym dokumencie użytkownik może mieć również inne prawa, których zakres różni się w poszczególnych stanach lub krajach pod względem wykluczenia lub zastosowania gwarancji domniemanych, szkód incydentalnych i wynikowych oraz naprawy i wymiany. W związku z tym ograniczenia lub wykluczenia określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w danym przypadku.

Na terenie Unii Europejskiej użytkownik jest uprawniony z mocy prawa do dochodzenia środków zaradczych w przypadku niezgodności Produktu, a niniejsza gwarancja handlowa nie ma wpływu na te środki zaradcze.

Nazwa i adres gwaranta: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgia.

TUMI – INFORMACJE O PRODUKCIE I GWARANCJA

Witamy w świecie TUMI - wiodącej międzynarodowej marki akcesoriów podróżnych, biznesowych i lifestylowych. Od 1975 r. Firma TUMI dąży do zapewnienia naszym klientom wyjątkowego doświadczenia związanego z użytkowaniem jej produktów. Obszerny zakres produktów TUMI odzwierciedla nasze zaangażowanie oraz dbałość o stałą satysfakcję naszych klientów. W szczególności mamy trzy zobowiązania wobec naszego klienta:

  1. Będziesz zadowolony z używania naszych innowacyjnych produktów zaprojektowanych i wyprodukowanych tak, aby były najlepsze;
  2. Będziesz doświadczać światowej klasy obsługi posprzedażowej;
  3. Przez pięć (5) lat po zakupie produktu TUMI z jednej z naszych kolekcji podróżnych, biznesowych, toreb, lub dwóch (2) latach zakupu dowolnego portfela lub akcesoriów, w sklepie firmowym TUMI lub u dilera , zostaniesz objęty Ograniczona gwarancja.

Gwarancja TUMI jest jeszcze bardziej korzystna dla pierwszego właściciela; Jest to prosta i kompleksowa, część całkowitego doświadczenia z TUMI. Jeśli masz dodatkowe pytania, wyślij e-mail na adres service_eu@tumi.com lAby porozmawiać na żywo z przedstawicielem spraw konsumenckich, znajdź dane kontaktowe na stronie TUMI.com/customerservices.

Pierwszy rok własności: Bez zmartwień

Z ograniczonymi wyjątkami, jeśli Twój produkt TUMI zostanie uszkodzony w ciągu pierwszych dwunastu (12) miesięcy od kupna - łącznie z uszkodzeniami spowodowanymi normalnym zużyciem, obsługą linii lotniczych lub innymi uszkodzeniami w transporcie - TUMI pokryje wszystkie koszty napraw, w tym koszty wysyłki do i z naszego punktu naprawczego. Jeśli stwierdzimy, że produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, wymienimy go. Jeśli stwierdzimy, że produkt zastępczy jest niedostępny, dostarczymy produkt o porównywalnej wartości. Szkody nie objęte ubezpieczeniem to szkody wynikające z nadużyć, uszkodzeń kosmetycznych (takich jak porysowana skóra lub poplamione tkaniny) oraz przypadkowe lub wtórne uszkodzenia, takie jak uszkodzenie lub utrata zawartości torby, strata czasu lub podobne wydatki.

Od drugiego do piątego roku gwarancji na torbach podróżnych, walizkach biznesowych, torbach crossbody, torebkach, plecakach i torebkach oraz w drugim roku gwarancji w przypadku portfeli, akcesoriów i odzieży wierzchniej: Posiadasz ubezpieczenie przed wadami produkcyjnymi i normalnym zużyciem.

Od drugiego do piątego roku posiadasz swój przedmiot podróżny TUMI, etui biznesowe lub inną torbę, a za drugi rok na portfele lub akcesoria, TUMI naprawi każdy przedmiot, który jest uszkodzony z powodu normalnego zużycia, wadliwego materiału lub jakość wykonania, w tym wszelkie defekty konstrukcyjne (takie jak wadliwe uchwyty, zamki lub zamki). Od drugiego do piątego roku nie pokrywamy szkód spowodowanych przez linie lotnicze ani innych szkód transportowych. Roszczenia o odszkodowanie w sprawach tranzytowych należy składać przeciwko przewoźnikowi. Inne uszkodzenia nie objęte ubezpieczeniem to szkody wynikające z nadużycia, uszkodzenia kosmetyczne (takie jak porysowana skóra lub poplamione tkaniny) oraz przypadkowe lub wtórne uszkodzenia, takie jak uszkodzenie lub utrata zawartości torby, strata czasu lub podobne wydatki. Normalne zużycie i rozdarcie dla odzieży TUMI nie obejmuje zagubionych lub brakujących guzików, podartych tkanin lub skór ani uszkodzeń kosmetycznych, jak opisano powyżej.

Twoim jedynym obowiązkiem jest wysłanie produktu do nas w celu naprawy, opłaty za przesyłkę lub zabranie go do sklepu TUMI lub autoryzowanego dealera TUMI, który z przyjemnością rozpocznie proces napraw. W niektórych przypadkach może wystąpić opłata manipulacyjna. Wiele napraw może zostać wykonanych w sklepie TUMI bezpłatnie. Jeśli Twój przedmiot musi zostać wysłany do naszego punktu naprawczego, naprawimy go szybko i odeślemy bez żadnych dodatkowych kosztów. W przypadkach, gdy nasza gwarancja nie ma zastosowania, lokalny punkt naprawczy przedstawi szacunkowe koszty naprawy i wysyłki zwrotnej, które mogą zostać poniesione.

Całkowite zaangażowanie

Jako TUMI jesteśmy całkowicie zaangażowani w zapewnienie zadowolenia z naszych produktów i usług. Gdy już masz przyjemność z posiadania i używania naszych produktów, mamy nadzieję, że staną się twoimi zaufanymi towarzyszami na całe życie. Możesz uzyskać dostęp do formularza naprawy, aby wypełnić i przesłać, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu na stronie TUMI.com/pl/my-account/repair-services, aby wyświetlić. Aby porozmawiać na żywo z przedstawicielem spraw konsumenckich, znajdź dane kontaktowe na stronie TUMI.com/customerservices.

Dowód zakupu

Prosimy o zachowanie paragonu będącego dowodem zakupu. Będzie to potrzebne do określenia zakresu gwarancji. Dodatkowo będzie to dowód, że zakup został dokonany u autoryzowanego sprzedawcy TUMI. Nasza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w autoryzowanym sklepie lub dealera TUMI. Jeśli nie masz już pokwitowania, możemy być w stanie sprawdzic historięrejestracji Tumi Tracer®, aby określić zakres gwarancji. Odwiedź adres TTUMI.com/tumi-tracer/register-your-tumi, aby zarejestrować swój produkt.

Rejestracja w programie TUMI Tracer® zapisuje datę zakupu, więc potrzebne informacje będą znajdować się w naszym systemie. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał skorzystać z naszych usług naprawczych, możemy sprawdzić, czy twoja torba jest nadal objęta gwarancją. Nie wszystkie produkowane przez nas przedmioty mają numer identyfikacyjny, ale większość naszych bagaży, toreb i walizek biznesowych go posiada. Jeśli przedmioty, o którym mowa, nie zostały zarejestrowane w TUMI Tracer®, przedstawienie dowodu zakupu u autoryzowanego sprzedawcy TUMI będzie konieczne. Prosimy o odwiedzenie naszej strony rejestracyjnej TUMI Tracer® , aby uzyskać więcej informacji dotyczących rejestracji produktów. Uwaga: w Hong Kongu, Makao, Chinach, Japonii i Korei rejestracja na TUMI Tracer® nie stanowi dowodu zakupu. Konieczne będzie posiadanie oryginalnego dowodu zakupu w celu potwierdzenia zakupu od autoryzowanego sprzedawcy TUMI.

Niniejsza gwarancja daje pewne prawa, a także mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od państwa. Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Na terenie Unii Europejskiej w przypadku braku zgodności towarów z umową przysługują Państwu na mocy prawa nieodpłatnie środki ochrony prawnej ze strony sprzedawcy i gwarancja handlowa nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Nazwa i adres gwaranta: Tumi Services GmbH, Hans-Böckler-Straße 6, 59423 Unna, Niemcy.